Anabáze Slováků do Sedmihradska

  

   Dříve než se pustím do historie osidlování Sedmihradska Slováky, po-

píši zde stručně historii Rumunska, aby bylo jasné do jakého prostředí

se noví kolonisté ze Slovenska stěhovali.

 

   Území dnešního Rumunska bylo osídlené již v době kamenné. Kolem

roku 3 500 př.n.l. se přes toto území přesouvaly kmeny z ruských stepí.

Byli to především migrující pastevci. Kolem roku 2 000 př.n.l. se zde

však začali usazovat Dákové. Římané tomuto území říkali Dácie a po vál-

kách v 1. století toto území kolonizovali. Původní obyvatelstvo se roma-

nizovalo a jejich jazykem se stala lidová latina.

   Od 3. století tato oblast trpěla nájezdy Hunů, Avarů a Vandalů. Pozdě-

ji asi v 5. století se zde začaly usazovat slovanské kmeny.

   Ve středověku bylo toto území rozděleno na tři oblasti. Sedmihradsko,

které se od 10. století stalo součástí Uherského království. Ve Valašsku

a Moldavsku vznikla ve 13. století rumunská knížectví, podléhající stří-

davě vlivu Polska, Uher a Turecka.

   Sedmihradsko, které nás nejvíce zajímá s ohledem na příchod Slováků,

bylo tedy součástí Uherského království, které bylo maďarským státním

útvarem na území dnešního Maďarska, Slovenska, rakouské spolkové ze-

mě Burgenlandu, ukrajinské Zakarpatské oblasti, Chorvatské Slavonie,

Baranji a Mezimuřské župy a Rumunska (především Sedmihradska)

   Od roku 1526 se Uhersko stalo korunní zemí Habsburské říše a v letech

1867 - 1918 bylo korunní zemí Rakousko - Uherska.

   V roce 1541 Uhersko ztratilo rozsáhlá území po bojích s osmanskými

Turky. Území Sedmihradska připadlo Turkům, ale udrželo si svoji samo-

správu.

   K opětovnému připojení Sedmihradska k Uhersku došlo v roce 1691

po válce s Tureckem, ve které zvítězili Habsburkové. Moldavsko a Valaš-

sko zůstaly poplatny Osmanské říši.

   R. 1859 rumunská knížectví Moldavsko a Valašsko spojil do jednoho

státu kníže Alexandr Cuzd. A v roce 1861 přijala sjednocená knížectví

společný název Rumunsko. Svou samostatnost Rumunsko vyhlásilo 9.

května 1877 jako Rumunské království.

   V roce 1916 Rumunsko vypovědělo válku Rakousko - Uhersku, aby zí-

skalo od Uherska Sedmihradsko. Vojsko Rumunska proniklo na území

Sedmihradska, ale bylo přinuceno ustoupit a rakousko - německá armá-

da obsadila téměř celé Rumunsko. Nakonec Rumuni podepsali v roce

1918 mír s Německem. Po první světové válce se k Rumunsku připojily

Sedmihradsko s Banátem, Bukovina a Besarábie (Moldávie).

   V roce 1940 Sovětský svaz okupoval Bukovinu a Besarábii. Německo a

Itálie 30. srpna 1940 donutili Rumuny vydat Maďarům severní část Sed-

mihradska (Transylvánie).

   Do druhé světové války vstoupilo Rumunsko v roce 1941 jako spoje-

nec Německa jelikož zde vládl fašistický diktátor a po napadení Sovět-

ského svazu získali tato území zpět.

   V roce 1944 odbojné síly svrhly fašistickou diktaturu generála Iona

Antoneska. Rumunsko kapitulovalo a bylo obsazeno sovětskou armádou.

Po válce byla Rumunsku opět odňata Besarábie (Moldávie) a připojena k

Sovětskému svazu.

   V roce 1947 se Rumunsko stalo lidově demokratickou

republikou, vedenou Komunistickou stranou Rumunska.

   V roce 1989 došlo v Rumunsku k povstání obyvatelstva a byl svržen

komunistický režim.

 

 

Na těchto mapách si můžeme prohlédnout historický vývoj v této oblasti.

 

  Evropa kolem roku 1000 n.l.                           Klikni na mapu pro zvětšení

 Na této mapě Evropy kolem roku 1 000 n.l. můžeme vidět, že území Transyl-

 vánie (Sedmihradska) je součástí Uherského království. Značeno červenou

 barvou. Zelená barva na jihu označuje Byzantskou říši, rozkládající se na ú-

 zemí dnešního Turecka, Bulharska a Řecka. Na území dnešního Německa a I-

 tálie je modře označena Řimsko - německá říše, nebo-li Svatá říše římská do

 níž naležel i Český stát. Slovensko v té době bylo součástí Uherského králov-

 ství.

 

  Evropa kolem roku 1560                                 Klikni na mapu pro zvětšení

 Mapa vyobrazuje situaci v Evropě kolem roku 1560. V roce 1526 vznikla Hab-

 sburská monarchie poté co Ferdinand I. Habsburský získal českou a uherskou

 korunu. Na mapě je značena červeně. O uherskou korunu musel vojensky bo-

 jovat, což vedlo k roštěpení Uher a zapojení Osmanské říše do bojů proti Fer-

 dinandu I. Ferdinand získal pouze tzv. Královské Uhry. V roce 1541 Uherské

 království přišlo v bojích s Turky o rozsáhlá území k nimž patřilo i Sedmihrad-

 sko, které se stalo tureckým vazalem a udrželo si svoji samosprávu.

 

   Evropa v roce 1730                                         Klikni na mapu pro zvětšení

 

  Na mapě je již Transylvánie - Sedmihradsko součástí Uherska. Bylo opět při-

  pojeno k Uherskému království v roce 1691 po bojích s Turky. Moldavsko a

  Valašsko zůstávaly stále v podrůčí Turků.

 

   Balkán v roce 1878                                         Klikni na mapu pro zvětšení

 

  Na mapě ukazující situaci na Balkánském polostrově v roce 1878 je již Mol-

  davsko a Valašsko spojeno do jednoho státu. Stalo se tak v roce 1859 a při-

  jali společný název Rumunsko. Nakonec v roce 1877 vzniklo Rumunské krá-

  lovství. Transylvánie - Sedmihradsko bylo stále součástí Uherska.

 

   Balkán 1918 - 1938                                        Klikni na mapu pro zvětšení

 

  Mapa zobrazuje Balkán po 1. světové válce, kdy k Rumunsku bylo připojeno

  Sedmihradsko, Banát, Bukovina a Besarábie.

 

  Zdroj map : University of Texas Libraries

  https://lib.utexas.edu/maps/

 

                                                                                                      

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode

počítadlo.abz.cz