Bubela Jan Aron

_______________________________________________________________________

  

    28. dubna 1780 projížděl císař Josef  II. z Valašských Klobouk smě-
 rem na Vsetín. Při své cestě z Vídně do Ruska chtěl přenocovat ve
 Vsetíně. Povoděň na říčce Senice však strhla mosty a císař
 s doprovodem musel zvolit jinou než plánovanou cestu. Odbočil tedy
 směrem na obec Seninku a údolím musel přejet kopce k Rokytnici a
 Vsetínu. Toto údolí dodnes nese jméno ˝ nezdoby ˝ jelikož nebylo
 kvůli změně cesty vyzdobené.
   Po příjezdu ke vsetínskému zámku, předal místní tkadlec a knihař
 Jan Aron Bubela s obuvníkem Jakubem Olšákem žádost 35 valašs-
 kých obcí o náboženskou svobodu. Císař petici přijal a slíbil podava-
 telům ochranu a brzké naplnění práv.
   Evangelíci se již viděli svobodnými a tak povolali z Uher kazatele,
 aby jim konal veřejné bohoslužby. 12. května se tedy v Senince seš-
 lo tisíce lidí a konala se zde evangelická bohoslužba, na které však
 vrchnost ze Vsetína vojensky zakročila a zatkla kazatele. Lid se však
 vrhnul na vojáky a zbili je i rychtáře ze Vsetína a odvedli kazatele do
 lesa a ten kázal dál i na jiných místech ochraňován lidmi.
   Přesto však byli organizátoři zatčeni a byli vystěhováni do vyhnan-
 ství v Uhrách. Marie Terezie však sama zmírňuje tento trest tím, že
 jim povolila v Uhrách samostatně hospodařit, což bylo v té době neví-
 dané. Zřejmě ledy pomalu tají.
   Petice podaná Janem Aronem Bubelou se stala jedním z impulzů k
 vydání Tolerančního patentu v roce 1781, který povoloval poddaným
 vyznávání evangelické víry.
   Tato událost se dodnes každoročně připomíná společensko-kulturní
 akcí ve Vsetíně zvanou Valašské záření.
 
  
______________________________________________________________________

 

                         
                          Co je to vlastně Toleranční patent ?
                  Vydal ho císař Josef II. 13. října 1781 ve Vídni.
   Doba předtoleranční v našich zemích, za vlády Marie Terezie(1740-
 1780), je období, které těsně navazuje na období po bitvě na Bílé ho-
 ře. Trvala 160 let. V té době stát a panující římskokatolická církev
 jsou v nejužším spojení a nemají smysl pro svobodu svědomí a potla-
 čují náboženství českého lidu, tj. Českobratrské církve evangelické.
 Toto náboženství bylo považováno za kacířské a je stíháno se vší kru-
 tostí jak římskokatolickou církví tak i státem, který v něm viděl ne-
 poslušnost a věc protistátní.
   Evangelíci nesměli pracovat ve státním úřadu, nesměli získávat ma-
 jetek a neměli ani jiných lidských práv.Nejenže se nesměli shromaž-
 ďovat k bohoslužbám, ale nesměli vlastnit ani evangelické knihy, zdě-
 děných po svých otcích. Nesměli ani projevit samostatné přesvědčení,
 odchylné od učení katolické církve, nýbrž museli chodit ke katolické
 zpovědi, vykazovat se zpovědními lístky, chodit ke katolickému přijí-
 mání, do katolických bohoslužeb, jinak byli farními úřady udáváni a
 pak podrobováni vyšetřování misionářů a usvědčeni a hned stíháni a
 vězněni. Poté převedeni před apelační soud do Prahy a zde odsouze-
 ni jako zločinci. Toto náboženství bylo tedy vyznáváno tajně a jakmi-
 le se evangelík prozradí stává se jako zločinec předmětem církevního
 i státního soudního stíhání a trestání, kterému lze uniknout jedině od-
 řeknutí se vlastní víry a slavnostním uznáním katolické víry jako jedi-
 né spasitelné. Nepoddá-li se je trestán buď nucenou prací v pracov-
 nách a polepšovnách, nebo v pevnostech a městech na veřejném díle
 v poutech a řetězích, anebo je bit karabáčem, anebo je odsouzen k
 transmigraci do jižních Uher a do Sedmihradska. A někdy i odsouzen
 k smrti.
   Císařovna Marie Terezie 29. listopadu 1780 umírá a císařství přebí-
 rá císař Josef II. Za jeho vlády vysvitlo slunce nad náboženskými svo-
 bodami. Ihned po svém nástupu začal pracovat na změnách směřují-
 cích k toleranci, které vrcholí právě vydáním Tolerančního patentu.

 

zdroj informací : internet - valasskapolanka.cz

                                      - seninka.cz

                                      - cs.wikipedia.org

                                      - citanka.cz

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode

počítadlo.abz.cz